Hosting

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Usługi świadczone są przez: BONADI Bożena Mikołajczak, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13 lok. 13, 42-300 Myszków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 577-184-99-77, REGON 243381235, e-mail: biuro@bonadi.pl
 2. Komunikacja Bonadi.pl z Abonentem odbywała będzie się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Bonadi.pl jest: biuro@bonadi.pl. Faktury za usługi Bonadi.pl wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.
 3. Usługi świadczone przez Bonadi.pl na rzecz Abonentów polegają na świadczeniu usług hostingowych, sprzedaży i utrzymania domen, sklepów internetowych oraz stron www.
 4. Abonentem może być osoba lub instytucja, która korzysta z określonej usługi za pomocą określonego medium według stawki określonej wg cennika zamieszczonego na stronie Bonadi.pl
 5. Cennik usług Bonadi.pl znajduje się w zakładce: bonadi.pl/domeny oraz bonadi.pl/hosting. Każda zmiana cennika wymaga akceptacji przez dotychczasowych Abonentów. W przypadku, gdy Abonent nie akceptuje zmiany cennika – może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Bonadi.pl są następujące :
  • Dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookies.
  • Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez Serwis na komputerze lub innym urządzeniu Usługobiorcy, zawierające szereg informacji pozwalających na poprawne działanie oraz ułatwiające korzystanie z zawartości Serwisu w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Usługobiorcy.
  • Korzystając z Serwisu Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis z plików typu cookies.
  • Usługobiorca ma możliwość zablokowania obsługi plików typu cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenie stosowania plików typu cookies może wpłynąć na poprawność funkcjonowania Serwisu.
  • Do korzystania z Usług wymagana jest poprawnie skonfigurowana dowolna przeglądarka internetowa.
  • Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 7. Regulamin określa zasady uruchamiania i użytkowania usług przez Abonentów na serwerach Bonadi.pl w zamian za wnoszone przez nich regularne opłaty abonamentowe.
 8. Opłacenie abonamentu przez odbiorcę usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Regulamin jest na bieżąco dostępny dla wszystkich Abonentów na stronie internetowej Bonadi.pl
 10. Bonadi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o zmianach zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Abonentom, aktualnie korzystającym z usług Bonadi. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą zapoznania się ze zmienioną treścią regulaminu przez Abonentów. Usługi uruchomione przez Abonentów przed zmianą regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Opłaty abonamentowe

 1. Wszystkie usługi uruchamiane są po dokonaniu opłaty abonamentowej określonej w cenniku dostępnym na stronach Bonadi.pl.
 2. Wysokość opłaty abonamentowej określona jest w cenniku umieszczonym na stronach Bonadi.pl w dziale HOSTING (bonadi.pl/hosting).
 3. W przypadku, gdy przez kolejne 14 dni po upływie terminu płatności opłata abonamentowa nie zostanie uregulowana) Bonadi.pl zaprzestanie świadczenia na rzecz Abonenta usług objętych niniejszym regulaminem, o czym za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje Abonenta. Bonadi.pl zabezpieczy wszelkie dane Abonenta znajdujące się na jego koncie przed ich utratą i innymi negatywnymi skutkami. Dane zostaną przekazane Abonentowi lub usunięte wraz z całą zawartością konta na życzenie Abonenta. Bonadi.pl ponownie uruchomi świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem po dokonaniu zaległej zapłaty przez Abonenta. Abonent nie będzie ponosił żadnych kosztów i opłat za okres, w którym Bonadi.pl nie świadczyło na jego rzecz usług objętych regulaminem.
 4. W przypadku istniejących już usług Abonenta, informacja o możliwości przedłużenia abonamentu zostanie przesłana do Abonenta co najmniej na 7 dni przed zakończeniem obecnego okresu rozliczeniowego. Wysokość opłaty abonamentowej określona jest w cenniku umieszczonym na stronach Bonadi.pl w dziale HOSTING i obowiązujących w dniu dokonywania opłaty.
 5. Opłata abonamentowa obejmuje posiadanie i korzystanie z konta na serwerze Bonadi.pl o powierzchni i zasobach wynikających z zakupionego pakietu hostingowego, którego treść zamieszczona jest na stronie internetowej Bonadi.pl.
 6. Każda z usług świadczonych przez Bonadi.pl, zamówiona przez klienta, jest opłacane według aktualnie obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie Bonadi.pl. Usługi te zostaną uruchomione po przesłaniu zamówienia na adres biuro@bonadi.pl.
 7. Rozliczenie usług świadczonych przez bonadi.pl przedstawione Abonentowi nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał Abonent, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.

Opcje i pakiety hostingowe

 1. Wszystkie dostępne pakiety hostingowe: Active Blue, Active Silver oraz Active Gold, nie posiadają limitów transferu danych.
 2. Wszystkie pakiety hostingowe obięte są bezpłatną pomocą techniczną.
 3. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego, w każdej chwili Abonent ma prawo do zmiany pakietu hostingowego. Aby dokonać takiej zmiany należy przesłać pisemny wniosek na adres email: biuro@bonadi.pl, wniosek powinien zawierać informację na jaki pakiet hostingowy Abonent chce przejść. Zmiana wiąże się z koniecznością uiszczania opłaty abonamentowej w wysokości określonej dla nowego pakietu hostingowego - począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego, w którym świadczone były usługi w ramach nowego pakietu hostingowego – przez cały okres świadczenia usług w oparciu o nowy pakiet hostingowy. W przypadku, gdy w jednym okresie rozliczeniowym świadczone były usługi w ramach więcej niż jednego pakietu hostingowego wysokość opłaty za ten okres rozliczeniowy zostanie policzona proporcjonalnie do ilości dni w których poszczególne pakiety obowiązywały zgodnie z cenami za poszczególne pakiety znajdującymi się w cenniku zamieszczonym na stronie Bonandi.pl.

Zasady zachowania prywatności

 1. Bonadi.pl zapewnia zachowanie prywatności poczty elektronicznej i danych oraz kont swoich Abonentów.
 2. Bonadi.pl może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy wyłącznie niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego obejmującego świadczenie usług uregulowane niniejszym regulaminem, tj.:
  a) nazwisko i imiona Abonenta;
  b) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  c) adres zameldowania na pobyt stały;
  d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Abonenta;
 3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Dla celów świadczenia usług przez Bonadi.pl niezbędne jest podanie przez Abonenta co najmniej imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.
  Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883, przez Bonadi.pl w celach wynikających z wywiązywania się ze zobowiązań Bonadi.pl w stosunku do Abonenta w sposób umożliwiający świadczenie usługi objętej niniejszym regulaminem.
 5. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych powiadomień SMS na numer telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji w Bonadi.pl, na temat upływu terminu ważności usług Abonenta oraz aktualnych promocji i nowości.
 6. Bonadi.pl zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy o ile wymaga tego specyfika usługi:
  a) korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
  b) jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262);
 7. Bonadi.pl zapewnia Abonentowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej na podstawie niniejszego regulaminu. W szczególności Abonent może umowę niniejszą wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, zgłaszając wolę wypowiedzenia na adres biuro@bonadi.pl. Wówczas rozliczenie nastąpi proporcjonalnie za okres w którym Bonadi.pl świadczył swoje usługi – jedynie za okres do dnia wypowiedzenia.
 8. Bonadi.pl
 9. Bonadi.pl nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy niniejszy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług poprzez jego przesłanie do Abonenta, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Abonent. Bonadi.pl w taki sam sposób udostępnia wszelkie zmiany dokonywane w regulaminie.

Odpowiedzialność Bonadi.pl

 1. Wszystkie serwery Bonadi.pl są dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W ramach gwarancji dostępności Bonadi.pl zobowiązuje się do zapewnienia działania serwerów fizycznych na poziomie, nie niższym niż: 99,9% w skali miesiąca; dopuszczalny czas niedostępności: 345 minut w skali miesiąca.
 3. W przypadku planowanej przerwy w dostawie usług i ich dostępności Bonadi.pl zobowiązuje się do poinformowania Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. w czasie nie krótszym niż 21 dni. Koszty przerwy w dostawie usług ponosi Bonadi.pl.
 4. W przypadku braku dostępu do usług (jakiejkolwiek przerwy) wynikającego z winy Bonadi.pl trwającego Bonadi.pl zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego o okres braku dostarczania usług.

Ograniczenia w wykorzystaniu konta Abonenta

 1. W ramach posiadanych serwerów Bonadi.pl zabrania przechowywania treści niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, treści o charakterze faszystowskim, rasistowskim, propagujące i nawołujące do przemocy, nienawiści, dyskryminacji na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, czy społecznym.
 2. Zabrania się instalowania serwisów filmowych, gier, serwisów o charakterze erotycznym, skryptów m.in. do surfowania witryn, robotów pozycjonujących, systemów masowego mailingu, stron Proxy każdego rodzaju – wykorzystujących serwery Bonadi jako pośrednika sieciowego, czy to do przeglądania witryn internetowych, czy pobierania plików z innych serwisów. W wyjątkowych przypadkach, gdy zostanie stwierdzone działanie aplikacji należących do Abonenta, które powoduje nadmierne obciążenie serwera i wpływa na jakość usług dostarczanych innym Abonentom, Bonadi.pl zastrzega sobie prawo do blokady konta Abonenta, o czym zostanie on poinformowany wraz z uzasadnieniem podjętych działań w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jako nadmierne obciążenie w ramach konta rozumie się ponad 5% powtarzające się obciążenie serwera fizycznego.

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

 1. Abonent może w terminie 14 dni odstąpić od umowy na świadczenie usług objętych regulaminem bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. Jednakże Abonent w tej sytuacji ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 2. Usługi na podstawie niniejszego regulaminu świadczone będą przez czas określony – 12 miesięcy . W przypadku, gdy rozwiązanie umowy następuje na wniosek Bonadi.pl, Bonadi.pl zobowiązany jest do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej opłaty abonamentowej w ramach okresu w jakim nie była świadczona usługa.
 3. Bonadi.pl oraz Abonent mogą niniejszą umowę wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 4. Abonent może umowę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy z przyczyn leżących po stronie Bonadi.pl świadczone usługi nie spełniają jego oczekiwań lub korzystanie z nich jest niemożliwe lub utrudnione.

Faktury i płatności

 1. Bonandi.pl wystawi za każdy okres rozliczenia fakturę zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej. Wszystkie pozycje z cennika obejmują ceny w ostatecznej wysokości i nie będą powiększane.
 2. Abonent w trakcie zbliżania się zakończenia okresu rozliczeniowego otrzyma pocztą tradycyjną fakturę proforma, którą należy opłacić w terminie 14 dni na podany w fakturze proforma numer konta Bonadi.pl. Faktura końcowa (rozliczeniowa), zostanie wystawiona dopiero, gdy na koncie Bonadi zostanie zaksięgowana wpłata za fakturę proforma.
 3. Faktura będzie przesłana odbiorcy faktury za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Bonadi.pl oraz pocztą elektroniczną.

Postanowienia Końcowe

 1. Na stronie Bonadi.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celu zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników przy korzystaniu z Bonadi.pl. Więcej informacji o plikach Cookiem pod linkiem: kliknij tutaj
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny przez cały czas na stronie Bonadi.pl w zakładce: bonadi.pl/regulamin
 3. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) i ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422)
 6. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@bonadi.pl
← powrót
Zalety hostingu
Dołącz do nas!
Dołącz do nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco z promocjami, nowościami
a także wydarzeniami :)

facebook.com/bonadipl
Copyright © 2008-2022 Tworzenie stron www | Sklepy internetowe | Internet światłowodem | Telewizja HD | Komputronik | Myszków
Facebook Bonadi.pl
Koszyk: (0)